▲ بالا

تکنولوژی InBody


آزمایش InBody دید جامعی را از تعادل ترکیب بدن ارائه می­دهد

 
آب، پروتئین­ها، مواد معدنی و چربی بدن که اجزا بدن انسان هستند، ارتباط نزدیکی با وضعیت سلامتی دارند. با استفاده از روش بررسی کمی، InBody عناصر ترکیب بدن و اطلاعات اساسی مورد نیاز را برای ارزیابی وضعیت بدن ارائه می­دهد.
InBody از روش BIA استفاده می­کند

روش تحلیل مقاومت بیوالکتریکی (BIA) که اولین بار در اواخر سال­های 1960 به کار برده شد، آب بدن را از طریق به دست آوردن شاخص مقاومت اندازه­ گیری می­کند. با توجه به این اصل که بدن حاوی آب است و اینکه سطح مقاومت الکتریکی بر اساس مقدار آب بدن تغییر می­کند، شاخص مقاومت با اعمال اندکی جریان متناوب به بدن به دست می­آید. در اواخر دهۀ 1980، روش BIA به صورت اندازه­گیری تک-فرکانسیِ مقاومت کل بدن بود که نتایج غیردقیقی را به وجود می­آورد و به استفاده از متغیرهای آماری برای تصحیح اندازه­ گیری­ها احتیاج داشت. با این حال، داده­های تجربی در فرمول به شدت اختصاصی بودند و نمی­شد آنها را برای عموم به کار برد، که خود دقت کلی را تحت تاثیر قرار می­داد. 

تکنولوژی InBody بر محدودیت­های BIA اولیه غلبه کرده است

به دنبال فهم علت عدم دقت BIA به عنوان یکی از محدودیت­های این تکنولوژی، می­توان با نوآوری­های تکنولوژیک این محدودیت را از میان برد. در سال 1996، دکتر چا InBody را تولید کرد، «اولین آنالایزر تجاری ترکیب بدن BIA در دنیا، که می­تواند قطعات بدن را هم به صورت مستقیم و هم با اندازه­گیری چندفرکانسی اندازه­گیری کند.»

اندازه­ گیری مستقل تنه از طریق اندازه­ گیری مستقیم قطعه

آب، پروتئین­ها، مواد معدنی و چربی که بدن انسان را تشکیل می­دهند ارتباط نزدیکی با وضعیت سلامتی دارند. با استفاده از روش بررسی کمی، InBody عناصر ترکیب بدن و اطلاعات اساسی مورد نیاز را برای ارزیابی وضعیت بدن ارائه می­دهد. 

با این حال، InBody ترکیب کلی بدن را از طریق اندازه­گیری مقاومت تنه، که بیش از 50 درصد از وزن کل بدن را به خود اختصاص داده است و مناطق مقطعی مختلفی به جز دست­ها و پاها دارد، با دقت اندازه­گیری می­کند. 
دقت بسیار زیاد حاصل از روش اندازه گیری چند فرکانسی

در روش اندازه­گیری چندفرکانسی InBody، با استفاده از چندین فرکانس پهن­باند در محدودۀ 1 تا 1000 کیلوهرتز، آب درون­سلولی و آب برون­سلولی اندازه گرفته می­شود. توانایی جریان در عبور از غشاهای سلولی متناسب با فرکانس فرق می­کند. دقت روش BIA اولیه قابل اطمینان نبود، زیرا فقط از یک تک فرکانس 50 کیلوهرتزی برای تمایز میان آب درون­سلولی و برون­سلولی استفاده می­کرد. InBody بر این محدودیت­های BIA اولیه، که برای به دست آوردن آب کل بدن فقط بر یک فرمول نسبت ثابت تکیه داشتند، فایق آمده است. به دنبال معرفی گروه تعادل آب، InBody به گستردگی در رشته­ های نفرولوژی و درمان توانبخشی به کار می­رود. 

سیستم الکترود لمسی 8-نقطه­ای با الکترود شست انحصاری برای سهولت استفاده و دقت بیشتر

با در نظر گرفتن ویژگی­های ساختاری بدن انسان، InBody از 2 الکترود جریان و ولتاژ برای هر دست و پا استفاده می­کند و از کاربر می­خواهد تا الکترودها را در دست بگیرد یا روی آنها بایستد. طراحی InBody به شکل چشمگیری استفاده از آن را برای آزمایش­های تکراری تسهیل کرده است، حتی وقتی که وضعیت اندازه­گیری تغییر می­یابد و یا هنگامی که اندازه­گیری چندین مرتبه انجام می­گیرد. برای تضمین دقت نتایج، اندازه­گیری همیشه از همان نقاط شروع و به همان نقاط ختم می­شوند، یعنی مچ­های دست و پا.

اختصاص به انواع خاص بدن بدون استفاده از متغیرهای آماری

متغیرهای آماری عواملی هستند که برای محاسبۀ ترکیب بدن در یک فرمول استفاده می­شوند، مانند جنس، سن و نوع بدن. این متغیرها برای جبران بی­دقتی روش­های BIA اولیه به کار می­رفتند. با این حال، چون InBody از اندازه­گیری مستقیم مقاومت، اندازه­گیری چندفرکانسی و سیستم الکترود لمسی 8 نقطه­ای با الکترود شست انحصاری استفاده می­کند، ترکیب بدن را می­توان بدون نیاز به استفاده از متغیرهای آماری با دقت به دست آورد. با شناسایی تغییرات حساس در ترکیب بدن، عمدتا از طریق اندازه­گیری مقاومت، InBody دقت بسیار بالای خود را به اثبات رسانده است و ضریب همبستگی 0.98 را با DEXA، که یک استاندارد طلایی در اندازه­گیری­های بدن است، نشان می­دهد. InBody کاربردهای بالینی و تحقیقاتی گسترده­ای دارد، که در آنها پایش تغییرات ترکیبات بدن اهمیت دارند.